11 Adet 288 Metre Kare Portatif Ağıl (Küçükbaş Hayvan Barınağı)

Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

04.02.2020
555
A+
A-

11 adet 288 metre kare Portatif Ağıl (Küçük Baş Hayvan Barınağı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası            : 2020/32675

1              –              İdarenin

                a)            Adresi                    : GAFFAR MAH. ATATÜRK CAD. HÜKÜMET KONAĞI

                                                                                ZEMİN KAT 40300 MERKEZ KAMAN/KIRŞEHİR

                b)            Telefon ve Faks Numarası   : 0386 712 25 16 – 0386 712 25 33

                c)             Elektronik Posta Adresi       : kaman@tarimorman.gov.tr

                ç)             İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi (varsa)             :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2              –              İhale Konusu Malın

                a)            Niteliği, Türü ve Miktarı        : 11 ADET 288 METREKARE PORTATİF AĞIL

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

                b)            Teslim Yeri             : KIRŞEHİR İLE KAMAN İLÇESİNE BAĞLI KÖYLER

                c)             Teslim Tarihi          : 01.04.2020 tarihine kadar işe başlanacak

3              –              İhalenin

                a)            Yapılacağı Yer        : Hükümet Konağı Zemin Kat 5 nolu oda

                b)            Tarihi ve Saati        : 18.02.2020 – 11:00

4.             İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.             1.             İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.             1.             2.             Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.             1.             2.             1.             Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.             1.             2.             2.             Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  2020 Yılı Kömür Da­ğı­tım İşi

4.             1.             3.             Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.             1.             4.             Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.             1.             5.             İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.             2.             Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.             3.             Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.             3.             1.             Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

                a)            İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

                b)            Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

                c)             Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

                İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

                a)            Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

                b)            Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

                c)             Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

4.             3.             2.

4.             3.             2.             1.             Standarda ilişkin belgeler:

                TSE BELGESİ

4.             3.             3.             Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

                Kurulacak portatif çadır ağılların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla ihale dosyasında  teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf konulacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

5.             Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.             İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.             İhale dokümanının görülmesi:

7.             1.             İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.             2.             İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.             Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 40300 Kaman / KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.             İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

                Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.           İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.           Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 10 (on) takvim günüdür.

12.           Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.           Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.           Diğer hususlar:

                İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                   (B.No: 14)

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.