DOLAR 7,8753
EURO 9,3237
ALTIN 481,847
BIST 1212,72
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Kırşehir 19°C
Gök Gürültülü

2020 Yılı Kömür Da­ğı­tım İşi

Kırşehir Kaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

2020 Yılı Kömür Da­ğı­tım İşi
26.08.2020
96
A+
A-

Kırşehir Kaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Nakil Hizmeti Alınacaktır

2020 Yılı Kömür Da­ğı­tım İşi hiz­met alımı 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­lecek olup, tek­lif­ler sa­de­ce elekt­ro­nik or­tam­da EKAP üze­rin­den alı­na­cak­tır. İha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır:
İKN : 2020/436565

1-İda­re­nin
a) Adı : KIR­ŞEHİR KAMAN SOS­YAL YAR­DIM­LAŞ­MA VE DA­YA­NIŞ­MA VAKFI
b) Ad­re­si : Gaf­far Mah. Ata­türk Cad. Hü­kü­met Ko­na­ğı Kat:1 KAMAN/KIR­ŞEHİR
c) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı : 0386 712 66 11 – 0386 712 65 21
ç) İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği ve e-im­za kul­la­nı­la­rak
in­di­ri­le­bi­le­ce­ği in­ter­net say­fa­sı : https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/​
2-İhale ko­nu­su hiz­met alı­mın
a) Adı : 2020 Yılı Kömür Da­ğı­tım İşi
b) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı : 1485 Ton
Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye EKAP’ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de bu­lu­nan idari
şart­na­me­den ula­şı­la­bi­lir.
c) Ya­pı­la­ca­ğı/tes­lim edi­le­ce­ği yer : Kaman Mer­kez Köy ve Ka­sa­ba­lar­da bu­lu­nan İhti­yaç sa­hi­bi va­tan­daşlara­
ad­re­se tes­lim da­ğı­tı­mı ya­pı­la­cak­tır.
ç) Sü­re­si/tes­lim ta­ri­hi : İşe baş­la­ma ta­ri­hin­den iti­ba­ren 90(Dok­san) gün­dür
d) İşe baş­la­ma ta­ri­hi : Söz­leş­me­nin im­za­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren 90 gün için­de işe baş­la­na­cak­tır.
3-İha­le­nin
a) İhale (son tek­lif verme) tarih ve saati : 10.09.2020 – 10:00
b) İhale ko­mis­yo­nu­nun top­lan­tı yeri
(e-tek­lif­le­rin açı­la­ca­ğı adres) : Kaman Kay­ma­kam­lı­ğı Top­lan­tı Sa­lo­nu

 1. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:
  4.1. İstek­li­le­rin iha­le­ye ka­tı­la­bil­me­le­ri için aşa­ğı­da sa­yı­lan bel­ge­ler ve ye­ter­lik kri­ter­le­ri ile fiyat dışı un­sur­la­ra iliş­kin bil­gi­le­ri e-tek­lif­le­ri kap­sa­mın­da beyan et­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.
  4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren imza be­yan­na­me­si veya imza sir­kü­le­ri­ne iliş­kin bil­gi­le­ri;
  4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si bil­gi­le­ri,
  4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ğin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­ti­min­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri­ne iliş­kin bil­gi­ler,
  4.1.3.Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu.
  4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat bil­gi­le­ri.
  4.1.5. İhale ko­nu­su alı­mın ta­ma­mı veya bir kısmı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz.
  4.1.6. Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi­ni gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel ki­şi­li­ğin ya­rı­sın­dan fazla his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği veya ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir veya noter ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren bel­ge­ye iliş­kin bil­gi­ler,
  4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
  İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
  4.3. Mes­le­ki ve tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
  4.3.1. İş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­le­re iliş­kin bil­gi­ler:
  Son beş yıl için­de bedel içe­ren bir söz­leş­me kap­sa­mın­da kabul iş­lem­le­ri ta­mam­la­nan ve tek­lif edi­len be­de­lin % 40 ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere, ihale ko­nu­su iş veya ben­zer iş­le­re iliş­kin iş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler veya tek­no­lo­jik ürün de­ne­yim bel­ge­si.
  4.3.2. Ma­ki­ne, teç­hi­zat ve diğer ekip­ma­na iliş­kin bel­ge­le­re ait bil­gi­ler ve ka­pa­si­te ra­po­ru­na ait bil­gi­ler:
  En az 2 adet kam­yon ve 2 adet kam­yo­net ve ben­ze­ri ara­cın, ruh­sat veya ruh­sat fo­to­ko­pi­le­ri ile be­lir­le­mek, eğer araç­lar ki­ra­lık ise işin sü­re­si bo­yun­ca ki­ra­lan­dı­ğı­nı gös­te­rir noter tas­dik­li kira söz­leş­me­si
  4.4. Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler:
  4.4.1.
  Kö­mü­rün ad­re­se tes­lim tes­li­ma­tı (Ha­ma­li­ye dahil)
 2. Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir.
 3. İha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir.
 4. İhale do­kü­ma­nı EKAP üze­rin­den be­del­siz ola­rak gö­rü­le­bi­lir. Ancak, iha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın, e-im­za kul­la­na­rak EKAP üze­rin­den ihale do­kü­ma­nı­nı in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.
 5. Tek­lif­ler, EKAP üze­rin­den elekt­ro­nik or­tam­da ha­zır­lan­dık­tan sonra, e-im­za ile im­za­la­na­rak, tek­li­fe iliş­kin e-anah­tar ile bir­lik­te ihale tarih ve sa­ati­ne kadar EKAP üze­rin­den gön­de­ri­le­cek­tir.
  9.İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, her bir iş ka­le­mi­nin mik­ta­rı ile bu iş ka­lem­le­ri için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den tek­lif birim fiyat şek­lin­de ve­ri­le­cek­tir. İhale so­nu­cun­da, üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­li ile birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.
  10.Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir.
  11.İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
  12.Bu iha­le­de elekt­ro­nik ek­silt­me ya­pıl­ma­ya­cak­tır.
  13.Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 30 (Otuz) tak­vim gü­nü­dür.
  14.​Konsor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez.
  15.Diğer hu­sus­lar:
  İha­le­de Uy­gu­la­na­cak Sınır Değer Kat­sa­yı­sı (R) : Diğer Hiz­met­ler/0,80
  Aşırı düşük tek­lif de­ğer­len­dir­me yön­te­mi: İhale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır. (B.No: 179)
https://www.kamanakhaber.com/wp-content/uploads/2020/06/REKLAM-ALANI.gif
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.