211 Yıllık Tarihi Bekir Çeşmemize Sahip Çıktık

Mümtaz Boyacıoğlu
Mümtaz BOYACIOĞLU: Emekli öğretmen, Şair, Yazar ve Araştırmacı. Bu zamana kadar çok sayıda gazete ve dergide makaleleri yayınlandı. Kaman tarihi, kültürü ve yaşantısı üzerine çok fazla kaynak ve bilgiye sahip. Ülkemizdeki ilk Abdallar Derneği Kurucu Başkanı ve ilk defa Abdallar Festivalinin organize eden kişi. Yayınlanmış 4 adet kitabı mevcuttur.
17.09.2019
534
A+
A-

Sa­rı­uşa­ğı Ma­hal­le­si Bekir Çeş­me­si bakım ve ona­rı­mı. 1224 + 584 = 1808 çeş­me­mi­zin ya­pı­lış yılı. 2019 – 1808 = 211 önce Bekir de­de­miz ve ma­hal­le halkı ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış.

1500’lü Yıl­lar, Kaman’ın en fazla göç al­dı­ğı yıl­lar. Aynı soy­dan olan SA­RI­LAR, BO­YA­CI­LAR, SA­TIL­MIŞ­LAR VE KU­LAK­SIZ OĞUL­LA­RI ile bir­lik­te bir­çok ka­bi­le Kaman’da belli yer­le­re yer­le­şir­ler. Bizim ma­hal­le­nin ismi SA­RI­UŞA­ĞI Ma­hal­le­si­dir. Bekir de­de­mi­zin ön­cü­lü­ğün­de, 1808 yı­lın­da imece usulü ile ma­hal­le­mi­ze Baş­pı­nar mev­ki­in­den akar­su ge­ti­re­rek o günkü ko­şul­lar­da bir çeşme ya­pı­lır. Bu çeş­me­ye BEKİR ÇEŞ­MESİ adı ve­ri­lir. Daha son­ra­ki yıl­lar­da ma­hal­le­le­rin sı­nır­la­rı be­lir­le­nir­ken SA­RI­OĞ­LU ve ALGA soy isim­li ha­ne­ler ile BEKİR ÇEŞ­MEMİZ Orta ma­hal­le sı­nır­la­rı için­de kalır.
O yıl­lar­da insan gücü ile bağ–bahçe ve ev­le­rin ara­sın­dan taş ve ka­ya­lar sö­kü­le­rek su­yo­lu ka­zı­lır. Çeş­me­mi­zin su ka­za­nın­dan baş­la­yan su­yo­lu 750 metre ka­dar­dır. Su­yo­lu, 40 cm uzun­lu­ğun­da top­rak­tan ya­pı­lan künk bo­ru­lar­la dö­şe­ne­rek çeş­me­miz akar, ma­hal­le­miz­de temiz bir içme su­yu­na ka­vu­şur.
Çeş­me­mi­zin önü hiç boş kal­maz. Günün her sa­atin­de su ta­şı­yan ge­lin­ler–kız­lar, kış-yaz ça­ma­şır yı­ka­yan­lar, yaz bo­yun­ca buğ­day yı­ka­yan­lar ve sa­bah-ak­şam mal–davar su­la­yan­lar­la dolar taşar.
Bekir çeş­me­si ya­pı­lı­şın­dan son­ra­ki yıl­lar­da künk bo­ru­la­ra ağaç ve ot kök­le­ri­nin git­me­si so­nu­cu ke­si­len çeş­me­mi­zin bo­ru­la­rı demir ve plas­tik bo­ru­lar­la­de­ğiş­ti­ri­lir. Sık sık tı­ka­nan bo­ru­la­rın bakım ve ona­rı­mı­nı biz­ler­den ön­ce­ki­ler yap­mış, yap­tır­mış­lar, ya­şa­mın en büyük ge­rek­si­ni­mi olan su­yu­mu­zu akıt­mış­lar. Ma­hal­le hal­kı­mız­la bizde bir­kaç kez bu ta­mir­le­ri yap­tık.
En son 2017 yı­lın­da aza­lan su­yu­muz ni­ha­yet ke­sil­di. Be­le­di­ye aracı ile kont­rol et­tir­dik, yine kök ile tı­kan­dı­ğı tes­pit edil­di. Ma­hal­le halkı ola­rak çeş­me­mi­zin açıl­ma­sı için be­le­di­ye­mi­ze 30 Nisan 2018’de bir di­lek­çe ile mü­ra­ca­at ettik. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Erhan Talu, da­nış­ma­nı Tekin Var bey ve tek­nik ekip­le bir­lik­te ma­hal­lin­de in­ce­le­me yap­tık. Erhan Bey, il­gi­li ele­man­la­ra emir verdi. “Bu su­yo­lu açı­la­cak ve Bekir Çeş­me­si aka­cak,” dedi.
2018 Kasım ayın­da tek­nik ele­man­lar, kepçe ve diğer araç­lar­la ge­le­rek ana kazan ile ikin­ci ka­za­na kadar ağaç­lık ve ba­tak­lık için­den açı­lan su­yo­lu­na 120 metre kan­gal boru dö­şe­di­ler. İkinci ka­zan­dan su­yu­muz ak­ma­ya baş­la­dı. Yeni ya­pı­lan inşat çev­re­si­ne 200 metre, çeş­me­ye yakın ka­pa­lı bo­ru­la­rın ye­ri­ne de 100 metre yeni kan­gal boru dö­şen­di. Bu arada daha önce dö­şen­miş 150 metre kadar Sa­fa­la­rın evi­nin önü ile Ata­türk İlko­ku­lu önün­de 200 metre su­yo­lu­muz sağ­lam ol­du­ğu için de­ğiş­ti­ril­me­di. Beş gün­lük ça­lış­ma son­ra­sı ni­ha­yet su­yu­muz çeş­me­miz­den ak­ma­ya baş­la­dı. Su­yu­mu­zun ak­tı­ğı­nı gören ma­hal­le halkı se­vinç çığ­lık­la­rı ile suyun akı­şı­nı yo­rum­lar­la iz­le­di­ler.
So­ğuk­la­rın gel­me­si so­nu­cu çeş­me­mi­zin bakım ve ona­rı­mı­nı ba­ha­ra bı­rak­tık. 2019 yılı şubat ayın­da be­le­di­ye­miz­den an­de­zit kal­dı­rım taş­la­rı, kum ve çi­men­to­yu aldık. Ha­va­la­rın ısın­dı­ğı 2019 Nisan ve Mayıs ay­la­rın­da Çetin Akkoç ile çeş­me­mi­zin bakım ve ona­rı­mı­nı ya­pa­rak, şim­di­ki hali ile hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­duk. Bakım ve ona­rım sı­ra­sın­da yeni Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Ne­ca­ti Çolak ile Baş­kan yar­dım­cı­sı Yakup Eğri Bey­ler de ge­rek­li olan kum, çi­men­to ve iş ma­ki­na­la­rı ko­nu­sun­da yar­dım­la­rı­nı esir­ge­me­di­ler.
Çeş­me­mi­zin ta­ri­hi taş­la­rı ara­sın­da eski ile ya­zıl­mış olan ya­zı­yı bilen bi­ri­ne ter­cü­me et­tir­dik. (SAHİBUL HAY­RAT, RIZA OĞLU AZİZ BEY, 1224 (1808) ya­zı­lı ol­du­ğu­nu öğ­ren­dik. (Rıza oğlu Aziz Bey’in çeş­me­mi­zin taş du­va­rı­nı yapan us­ta­nın ol­du­ğu­nu tah­min edi­yo­ruz.)
211 yıl­lık dede ya­di­gâ­rı BEKİR ÇEŞ­MESİNİN akışı biz­le­ri mem­nun et­ti­ği gibi bu­ra­dan ge­çen­ler de mem­nun ol­duk­la­rı­nı te­şek­kür­le dile ge­tir­di­ler. Ba­ha­rın ılık ha­va­la­rı baş­lar baş­la­maz ha­nım­lar da yün, halı ve kilim yı­ka­ma­ya baş­la­dı­lar.
Ge­le­lim suyun içi­lip içil­me­di­ği ko­nu­su­na. Pek çok hanım, çeş­me­mi­zin su­yu­nun içi­lip içil­me­di­ği­ni sor­ma­ya baş­la­dı. Ben, “hem su­yu­nu, hem de ça­yı­nı içi­yo­rum,” dedim. İnanan oldu, inan­ma­yan oldu. Ni­ha­yet 2019 Eylül ayın­da Sa­rı­uşa­ğı Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Bekir Altun, Orta Ma­hal­le Muh­ta­rı Cuma Dün­dar ile bir­lik­te Halk Sağ­lı­ğı Mer­ke­zin­den çeş­me­mi­zin su­yu­nun tah­li­li­ni is­te­dik. Eylül ayı­nın ikin­ci haf­ta­sı için­de halk sağ­lı­ğı mer­ke­zin­den, “Bekir Çeş­me­si­nin suyu içi­lir,” tah­lil so­nu­cu geldi. Gelen bu so­nu­cu hemen ma­hal­le hal­kı­mı­za du­yur­duk.
Çeş­me­mi­zin su­yo­lu­nun ya­pı­la­rak suyun ak­ma­sı­nı sağ­la­yan ön­ce­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Erhan Talu Beye, Be­le­di­ye Baş­kan da­nış­ma­nı Tekin Var Beye, tek­nik ekip baş­ka­nı Ra­ma­zan us­ta­ya ve eki­bi­ne,
Çeş­me­mi­zin ta­mi­rat dö­ne­min­de is­tek­le­ri­mi­zi kar­şı­la­yan Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ne­ca­ti Çolak Beye, Baş­kan yar­dım­cı­mız Yakup Eğri Beye, be­le­di­ye araç sü­rü­cü­le­ri­ne,
Çeş­me­mi­zin ta­mi­ra­tı sü­re­sin­ce maddi ma­ne­vi des­te­le­ri­ni esir­ge­me­yen ve su­yu­mu­zun tah­li­li için çaba har­ca­yan Sa­rı­uşa­ğı Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Bekir Altun ve Orta Ma­hal­le Muh­ta­rı Cuma Dün­dar’a,
Çeş­me­mi­zin ta­mi­ra­tı­nı bir­lik­te yap­tı­ğı­mız Çetin Akkoç’a, ye­me­ği­mi­zi ha­zır­la­ya­rak her an yar­dı­mı­mı­za koşan Bah­ti­yar Akkoç’a,
Çeş­me­mi­zin ya­pı­mın­da ime­ce­nin en iyi ör­ne­ği­ni ya­şa­tan, benim de kat­kım olsun diye yar­dım­la­rı­nı esir­ge­me­yen hayır sa­hip­le­ri­ne, ma­hal­lem adına te­şek­kür edi­yor say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum. 18 Eylül 2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Nasıl Bir Yönetim Modeli İstiyorlar?
YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.