Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır
15.07.2020
406
A+
A-

Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Taşımalı Ortaöğretim Servis Aracı Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası            : 2020/346232

1              –              İdarenin

                a)            Adresi                    : Yeni Mahalle Atatürk Caddesi 01 40300 KAMAN/KIRŞEHİR

                b)            Telefon ve Faks Numarası   : 0386 712 49 52 – 0386 712 25 05

                c)             Elektronik Posta Adresi       : kaman40@meb.gov.tr

                ç)             İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2              –              İhale Konusu Hizmetin

                a) Niteliği, Türü ve Miktarı   : Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2020-2021 Eğitim-Öğretim

                                                                                yılı Taşımalı Ortaöğretim Servis Aracı Kiralama İhalesi

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

                b)            Yapılacağı Yer        : Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

                c)             Süresi                     : İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 25.06.2021

3              –              İhalenin

                a)            Yapılacağı Yer        : Gaffar Mh.Atatürk Cd.Hükümet Konağı,Kat:4 Kaman/Kırşehir

                b)            Tarihi ve Saati        : 04.08.2020 – 10:00

4.             İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.             1.             İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.             1.             2.             Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.             1.             2.             1.             Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.             1.             2.             2.             Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Prens Mikasa Vakfı 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu

4.             1.             3.             Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.             1.             4.             Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.             1.             5.             İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.             1.             6.             Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.             2.             Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.             3.             Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.             3.             1.             İş deneyimini gösteren belgeler:

                Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.             4.             Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.             4.             1.

                Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.             Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.             İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.             İhale dokümanının görülmesi:

7.             1.             İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  ÇED Sürecine Halkın Katılımı

7.             2.             İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.             Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.             İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

                Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.           İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.           Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.           Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.           Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.           Diğer hususlar:

                Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

(B.No: 140)

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.