ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

KIRŞEHİR İli 1 Grup Tespit Dışı Yerler Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

20.02.2019
322
A+
A-

KIRŞEHİR İli 1 Grup Tespit Dışı Yerler Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/60625
1 – İdarenin
a) Adresi : DİKMEN CADDESİ 14 06100 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 551 44 46 – 0312 413 64 02
c) Elektronik Posta Adresi : tk38390@tkgm.gov.tr
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 – İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kırşehir İli Kaman ilçesinde Yaklaşık 8.494,93 Hektar alanda Tespit Dışı Yerler Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer : Kırşehir İli Kaman ilçesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 300(üç yüz) gündür
3 – İhalenin
a) Yapılacağı Yer : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIKMEN CADDESI 14 06100 BAKANLIKLAR / ANKARA
b) Tarihi ve Saati : 14.03.2019 – 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 2. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 3. 1. 1. 3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. Belgeler,
  6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday veya isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesinin sunulması zorunludur.
 4. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 5. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 8. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 9. 1. 5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 10. 1. 6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
 11. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 12. 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 13. 3. 1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
 14. 4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 15. 4. 1.
  a) 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılan Tesis kadastrosu,
  b) 3402 sayılı kanunun Ek Madde 4 kapsamında 2B kadastrosu,
  c) 3402 sayılı kanunun Geçici Madde 8 kapsamında tescil dışı yerlerin kadastrosu,
  ç) 3402 sayılı kanunun 22-a maddesi kapsamında yapılan uygulamalar,
  d) 2859 sayılı kanun kapsamında yapılan yenileme işleri,
  e) 3402 sayılı kanunun Ek Madde 5 kapsamında Orman kadastrosu,
  f) Kamulaştırma haritası yapımı, 3194 sayılı kanunun 18. Maddesi kapsamında yapılan imar uygulaması, Köy yerleşim yeri haritası yapımı ve her türlü tescile konu harita yapım işleri.
 16. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 17. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 18. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 19. 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 575 TRY (Türk Lirası) karşılığı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİKMEN CADDESİ NO:14 BAKANLIKLAR-ANKARA adresinden satın alınabilir.
 20. 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 21. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIKMEN CADDESI 14 06100 BAKANLIKLAR / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 22. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 23. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 24. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 25. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 26. Diğer hususlar:
  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. (B.No: 37)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.