Hirfanlı ve Yöresi HES İşl. Müd. Kömür Alımı İlanı

24.09.2019
497
A+
A-

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) HİRFANLI VE YÖRESİ HES İŞL.MÜD. 120 TON KÖMÜR

120 Ton Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/468633
1 – İdarenin
a) Adresi : HİRFANLI HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL SİTESİ
40300 KAMAN / KIRŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0386 716 83 02 – 0386 716 83 01
c) Elektronik Posta Adresi : hirfanlihes@euas.gov.tr
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 – İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 120 ton 1. Sınıf yıkanmış, elenmiş, tozsuz, taşsız torbalı fındık
linyit kömürü.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri : EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
Kaman / KIRŞEHİR
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10. gün işe başlama
tarihi sayılacaktır.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
KAMAN / KIRŞEHİR
b) Tarihi ve Saati : 07.10.2019 – 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 2. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 3. 1. 1. 3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler.
  İstekliler, Katı yakıt satıcı belgesini teklif ekinde vereceklerdir.
 4. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya sirküleri:
 5. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 8. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 9. 1. 5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 10. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 11. 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 12. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 13. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 14. İhale dokümanının görülmesi:
 15. 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 16. 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 17. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar: EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü KAMAN/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 18. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 19. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 20. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 21. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 22. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 23. Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (B.No: 236)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  T.C. KAMAN İCRA DAİRESİ 2018/132 TLMT.
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.