Kaman İlçe J. K.lığı hizmet binası ve lojmanı doğalgaz dönüşümü

İl Jandarma Komutanlığı İhale Kayıt Numarası : 2020/158156

03.06.2020
538
A+
A-

İl Jandarma Komutanlığı İhale Kayıt Numarası     : 2020/158156

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve personel lojmanı doğalgaz dönüşümü yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası     : 2020/158156

1          –           İdarenin

            a)         Adresi               : Medrese Mahallesi Kayseri-Ankara Karayolu Üzeri 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

            b)         Telefon ve faks numarası           :  386 213 11 55 – 0386 212 46 92

            c)         Elektronik Posta Adresi  : kirsehiriym@jandarma.gov.tr

            ç)         İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2          –           İhale konusu yapım işinin

            a)         Niteliği, türü ve miktarı  : 1.inci Kısım Kaman İlçe J. K.lığı hizmet binası doğalgaz dönüşümü,

                                                             2.nci Kısım Kaman İlçe J. K.lığı personel lojmanı doğalgaz dönüşümü

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

            b)         Yapılacağı yer   : Kaman İlçe J. K.lığı

            c)         İşe başlama tarihi          : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

            ç)         İşin süresi         : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

3          –           İhalenin

            a)         Yapılacağı yer   : Kırşehir İl J. K.lığı Kırıkkale-Kayseri Karayolu Üzeri Merkez/Kırşehir

            b)         Tarihi ve saati   : 17.06.2020 – 15:00

4.         İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.         1.         İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.         1.         1.         3.         İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

            Doğalgaz abonelik işlemleri Kırşehir İl J. K.lığı tarafından yapılmış olup, doğalgaz dönüşümü işi ile ilgili tüm projelerin hazırlanması ve onaylattırılmasından, doğalgaz sisteminin devreye alınmasından, KIRGAZ Kırıkkale-Kırşehir Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş iç tesisat firmalarının çalıştırılmasından ve KIRGAZ Kırıkkale-Kırşehir Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından tesisatın teknik şartnameye uygunluğu için belirtilen belge ve dökümanların hazırlanması için gerekli yasal izinlerin alınmasından yüklenici sorumludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  T.C. KAMAN İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

4.         1.         2.         Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.         1.         2.         1.         Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.         1.         2.         2.         Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.         1.         3.         Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.         1.         4.         Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.         1.         5.         İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.         1.         6.         Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.         2.         Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.         3.         Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.         3.         1.         İş deneyim belgeleri:

            Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Halı Saha ve Spor Tesisi yapılması kaydıyla, 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesi

4.         4.         Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.         4.         1.         Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

            Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşler Tebliği’nde yeralan; C/II ve C/IV grubunu içeren B/II grubu inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.         4.         2.         Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Makine Mühendisliği diplomaları

5.         Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.         İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.         İhale dokümanının görülmesi:

7.         1.         İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.         2.         İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.         Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir İl J. K.lığı Lojistik Şube Md.lüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.         İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.       İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.       Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.       Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.       Diğer hususlar:

            İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

            İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

(B.No: 87)

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.