Kaman İlçesi 3 Adet İlköğretim Okulu Onarım İşi

Kaman İlçesi 3 Adet İlköğretim Okulu Onarım İşi

29.07.2020
544
A+
A-

Kırşehir Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Kaman İlçesi 3 adet ilköğretim okulu onarım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İKN                                          : 2020/382728

1          –           İdarenin

            a)         Adı                               : KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT

                                                             MÜDÜRLÜĞÜ

            b)         Adresi               : KERVANSARAY MAH.ŞEHİT FEDAKAR YİĞİT CAD.NO:1 40200

                                                             KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

            c)         Telefon ve Faks Numarası         : 0386 213 10 16 – 0386 213 50 98

            ç)         İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza

                        kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2          –           İhale Konusu Yapım İşinin

            a)         Adı                               : Kaman İlçesi 3 adet ilköğretim okulu onarım işi

            b)         Niteliği, Türü ve Miktarı  : 3 adet betonarme okul binası bakım onarım işi

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.

            c)         Yapılacağı/Teslim Edileceği Yer  : Kırşehir / Kaman

            ç)         Süresi / Teslim Tarihi     : Yer tesliminden itibaren 35 (otuz beş) takvim günüdür.

            d)         İşe Başlama Tarihi        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi

                                                             yapılarak işe başlanacaktır.

3          –           İhalenin

            a)         İhale (Son Teklif Verme) Tarih ve Saati  : 06.08.2020 – 10:00

            b)         İhale Komisyonunun Toplantı Yeri

                        (e-Tekliflerin Açılacağı Adres)     : Kırşehir Özel İdaresi Toplantı Salonu

4.         İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.         1.         İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  T.C. KAMAN İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

4.         1.         2.         Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.         1.         2.         1.         Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.         1.         2.         2.         Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.         1.         3.         Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.         1.         4.         Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.         1.         5.         İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.         1.         6.         Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.         2.         Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.         3.         Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.         3.         1.         İş deneyim belgeleri:

            Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

4.         4.         Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.         4.         1.         Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

            BIII GRUBU VE BENZERİ İŞLER

4.         4.         2.         Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

            İnşaat Mühendisi

5.         Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.         İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.         İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.         Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.         İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10.       Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.       İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.       Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.       Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.       Diğer hususlar:

            İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

            Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

(B.No:153)

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.