Kaman Malmüdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası Isıtma Sisteminin Doğal Gaza Dönüşüm İşi

17.09.2019
475
A+
A-

İLAN
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
KAMAN MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ (İDARİ MALİ İŞLER)
KAMAN MALMÜDÜRLÜĞÜ VE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNASI ISITMA SİSTEMİNİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM İŞİ

Kaman Malmüdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası Isıtma Sisteminin Doğal Gaza Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/446489
1 – İdarenin
a) Adresi : GAFFAR MAH. ATATÜRK CAD. 40300 KAMAN/KIRŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0386 712 27 66 – 0386 712 22 80
c) Elektronik Posta Adresi : mozturk6@muhasebat.gov.tr
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 – İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Hizmet Binası Isıtma Sisteminin Doğal Gaza Dönüşümü İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer : Kaman Merkez
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Kaman Malmüdürlüğü Gaffar Mahallesi Atatürk Caddesi
No:21 KAMAN /KIRŞEHİR
b) Tarihi ve Saati : 26.09.2019 – 11:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 2. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 3. 1. 1. 3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
  İlgili doğalgaz dağıtım firmasından yetki alabilecek niteliklere haiz firma olması gerekmektedir.
 4. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 5. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 6. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 8. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 9. 1. 5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 10. 1. 6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 11. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 12. 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 13. 3. 1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 14. 4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
 15. 4. 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  C IV GRUBU GAZ TESİSAT İŞLERİ
 16. 4. 2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  Makina Mühendisi
 17. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 18. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 19. İhale dokümanının görülmesi:
 20. 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 21. 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 22. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kaman Malmüdürlüğü Gaffar Mahallesi Atatürk Caddesi No:21 KAMAN /KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 23. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 24. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 25. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 26. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 27. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 28. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (B.No: 225)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kamulaştırma İlanı
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.