Kaman’ın Nesi Var? -1-

Mümtaz Boyacıoğlu
Mümtaz BOYACIOĞLU: Emekli öğretmen, Şair, Yazar ve Araştırmacı. Bu zamana kadar çok sayıda gazete ve dergide makaleleri yayınlandı. Kaman tarihi, kültürü ve yaşantısı üzerine çok fazla kaynak ve bilgiye sahip. Ülkemizdeki ilk Abdallar Derneği Kurucu Başkanı ve ilk defa Abdallar Festivalinin organize eden kişi. Yayınlanmış 4 adet kitabı mevcuttur.
30.07.2019
1.015
A+
A-

Ka­ma­nın Kısa Ta­ri­hi

Kaman’da otu­ran­la­rı ve diğer il, il­çe­ler­de otu­ran­la­rın en çok bir­bir­le­ri­ne sor­duk­la­rı soru bu.
Bu so­ru­la­rın ce­va­bı yok mu?
Var.
KAMAN’IN NESİ VAR?
So­ru­su­nu bir baş­ka­sı­na sor­ma­dan araş­tı­rıp sorup, kay­nak bulup oku­yup bilgi sa­hi­bi olduk mu?
Hayır.
Biraz ge­ri­le­re gi­de­lim, or­ta­okul Öğ­ret­me­ni Tur­han Cavit Öz, 1950’li yıl­lar­da Kaman diye bir kitap yaz­mış.
Yine 1950’li yıl­lar­da Ka­na­da­lı bir bilim adamı Kaman’a ge­le­rek haf­ta­lar­ca Demir so­yad­lı sü­la­le­de kalıp bir in­ce­le­me ya­pa­rak “KAMAN DİYE BİR KÖY” isim­li kitap yaz­mış.
1980’li yıl­lar­da Japon Prof. Onno bir­kaç yıl, yaz­lar ay­la­rı gelip bir ev tu­ta­rak in­ce­le­me ve araş­tır­ma­lar so­nun­da “KA­MAN­NA­ME” isim­li Ja­pon­ya’da bir kitap ya­yın­la­mış.
Her­hal­de bu so­ru­yu so­ran­lar, ta­ri­hi bir kale, ta­ri­hi evler ve dük­kân­lar bek­li­yor­lar Kaman’da. Bu is­te­dik­le­ri yoksa bile Kaman’ın da ta­nı­ma­ya ve ta­nıt­ma­ya çok önem­li de­ğer­le­ri var­dır.
An­ka­ra’nın kol­tu­ğu­nun al­tın­da, Kır­şe­hir’in ku­ca­ğın­da, Baran da­ğı­nın hemen ba­tı­sın­da, deniz se­vi­ye­sin­den 1100 metre yük­sek­lik­te, gü­ney-ku­zey doğ­rul­tu­da, dört mev­si­mi doya doya ya­şa­dı­ğı­mız yeşil Kaman’ımızı An­ka­ra’dan çıkıp Ana­do­lu’yu ba­tı­dan do­ğu­ya doğru gez­mek is­te­di­ği­niz­de, Ka­pa­dok­ya’nın da doğu ka­pı­sın­dan gir­miş olur­su­nuz.
Pe­ki­yi de ek­si­ği­miz ne?
1- Sa­hip­siz­lik,
2- So­rum­suz­luk,
3- Ta­nı­tım ek­sik­li­ği ve ben­zer­le­ri.

“Kaman Dün­ya­nın Mer­ke­zi­dir”

Kaman adı­nın kı­sa­ca ne­re­den gel­di­ği­ni gö­re­lim.
Yak­la­şık 5000 yıl­lık bir yer­le­şim geç­mi­şi­ne sahip olan KAMAN il­çe­mi­zin adı­nın Türk­le­rin ilk dini olan ŞAMAN di­nin­den gel­di­ği sa­nı­lır.
M.Ö 1200 – 2200 yıl­la­rı ara­sın­da Kı­zı­lır­mak ci­va­rın­da ya­şa­mış olan Eti­ler’den (Hi­tit­ler) sonra ku­ru­lan GE­OMA­GEN (KU­MAN­LAR’dan) de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­yıp KAMAN is­mi­ni al­dı­ğı da söy­le­nir.
Ay­rı­ca KAMAN is­mi­nin, Dede Kor­kut’un ilk cüm­le­le­rin­de geçen ve Bek­dik­le­rin ana boyu olan Bayat Beyi KAM­GAN BEY­DEN gel­di­ği gö­rü­şü de ileri sü­rü­lür.
Ay­rı­ca, Roma ve Bi­zans çağ­la­rın­da Kı­zı­lır­mak yayı için­de bu­lu­nan ve­rim­li yö­re­ye be­re­ket ana­nın ül­ke­si olan CH­NA­MA­NE adı ve­ri­lir. Türk­ler ta­ra­fın­dan de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­yan CH­NA­MA­NE adı­nın KAMAN adını al­dı­ğı var­sa­yı­mı­nı da gör­mek­te­yiz.
Bu bil­gi­le­rin ışı­ğın­da, 1986 yı­lın­da iki ülke an­la­şa­rak Kaman Ka­le­hö­yük’de Ja­pon­lar ilk ka­zı­ya baş­la­mış­lar­dır. Uzun yıl­lar süren kazı bo­yun­ca dört kat­man­da bu­lu­nan ta­ri­hi eser­ler yine Ja­pon­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­lan YEŞİL MÜ­ZE­DE ser­gi­le­ne­rek hal­kın gez­me­le­ri­ne açıl­mış­tır. Ka­le­hö­yük kazı mer­ke­zi baş­ka­nı S. Omura yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­da dört kat­man­dan sonra diğer kat­man­lar­da da çok de­ğer­li bul­gu­la­ra rast­la­na­ca­ğı­nı söy­ler. Hemen ek­le­ye­rek, “KAMAN DÜN­YA­NIN MER­KEZİDİR,” ge­rek­çe­li te­zi­ni söy­le­miş­tir. Bi­lim­sel araş­tır­ma­lar so­nu­cu söy­le­nen bu söz, öyle ge­li­şi güzel söy­le­nen bir söz de­ğil­dir. Kaman için söy­len­miş bu ta­ri­hi sözü ez­ber­le­yip slo­gan ola­rak sa­hip­len­me­li­yiz.
Bu ta­ri­hi söze sahip çı­ka­rak, de­rin­le­me­si­ne in­ce­le­me­ler ya­pa­rak, hal­kı­mı­za ve Ka­ma­nın nesi var di­yen­le­re, il­gi­li ve yet­ki­li­ler ola­rak ya­zı­lı ve sözlü ola­rak an­lat­ma­lı­yız.

Kaman Ka­le­hö­yük Mü­ze­si

Ja­pon­ya Or­ta­do­ğu Kül­tür Mer­ke­zi ve Kaman Ka­le­hö­yük Kazı He­ye­ti Şeref Baş­ka­nı Prens Ta­ka­hi­to Mi­ka­sa ta­ra­fın­dan 31 Mayıs 1986 günü baş­la­tı­lan Kaman Ka­le­hö­yük kazı ça­lış­ma­la­rı gü­nü­müz­de de devam et­mek­te­dir. Otuz yıl­dır sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da Kaman Ka­le­hö­yük’te dört fark­lı kül­tür ta­ba­ka­sı tes­pit edil­miş­tir.
Ka­le­hö­yük Ka­zı­sı Baş­ka­nı Sac­hi­hi­ro Omura’nın 25 yıl­dır emek ver­di­ği Ka­le­hö­yük ka­zı­sın­da çıkan eser­le­rin ser­gi­len­di­ği mü­ze­nin mi­ma­ri­si ise ol­duk­ça ilgi çe­ki­ci. Kaman Ka­le­hö­yük Ar­ke­olo­ji Mü­ze­si de, hö­yük-mü­ze ola­rak ya­ra­tıl­dı ve Ka­le­hö­yük’ten çıkan eser­le­ri ser­gi­le­me me­kâ­nı­na dö­nüş­tü. 2 yıl süren bir eme­ğin so­nun­da Tem­muz 2010 yı­lın­da açı­lan müze, ka­zı­lar­da çı­ka­rı­lan eser­le­rin su­nul­du­ğu bir mekân ol­ma­sı­nın yanı sıra bu mü­ze­nin Japon Ana­do­lu Ar­ke­olo­ji Ens­ti­tü­sü ile bir­lik­te, kül­tü­rel mi­ra­sın ko­run­ma­sı için ge­re­ken araş­tır­ma ve eği­tim alan­la­rın­da da ön­cü­lük yapan bir bütün ola­rak fa­ali­yet gös­ter­me­si amaç­lan­mış­tır.
Araş­tır­ma­cı­lar için ol­duk­ça zen­gin eser­le­ri içe­ren kü­tüp­ha­ne, la­bo­ra­tu­var, kon­fe­rans sa­lo­nu, din­len­mek için çev­re­sin­de do­la­şa­bi­le­ce­ği­niz eşsiz gü­zel­lik­te çi­çek­le­ri, ağaç­la­rı ve gö­let­le­riy­le Japon Bah­çe­si, yatak oda­la­rı ve mü­zey­le bir­lik­te yer­leş­ke­nin bir bütün ol­du­ğu­na dik­kat çeken Bu yer­leş­ke Ja­pon­la­rın hi­be­siy­le Ja­pon­ya dı­şın­da oluş­tu­rul­muş ilk ar­ke­olo­ji mer­ke­zi­dir.
Bunca emek son­ra­sın­da ya­pı­lan ve hiz­me­te açı­lan Kaman Ka­le­hö­yük Ar­ke­olo­ji Mü­ze­si­ne, Av­ru­pa Cen­ter Mi­mar­lık ve Kent­sel Ta­sa­rım Sanat Ça­lış­ma­la­rı ile Chi­ca­go Kü­tüp­ha­ne­si Ta­ra­fın­dan “En İyi Yeşil Ta­sa­rım” Ödülü Ve­ril­di.
Not: Kır­şe­hir ve Pa­le­o­ant­ro­po­lo­ji ça­lış­ma­la­rı isim­li kitap ve in­ter­net­ten alın­tı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Gülmek ya da gülememek. İşte bütün mesele bu.
YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.