KAVİTASYON GİDERME HİZMETİ ALINACAKTIR

KAVİTASYON GİDERME HİZMETİ ALINACAKTIR

21.08.2019
333
A+
A-

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) HİRFANLI VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2019/395721
İşin Adı : Eüaş Hirfanlı Ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğüne Bağlı Hirfanlı Hes’Te İki
Ünite (Ünite 2 Ve Ünite 4) İle Kapulukaya Hes’Te Bir Ünite (Ünite 2) Olmak
Üzere Toplamda 3 Adet Üniteye Ait Kavitasyon Giderme İşidir
İhale Türü – Usulü : Hizmet Alımı – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : HİRFANLI HES İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ SOSYAL SİTESİ 40300
b) Telefon ve Faks Numarası : 0386 716 83 02 – 0386 716 83 01
c) Elektronik Posta Adresi : hirfanlihes@euas.gov.tr
ç) İhale/Ön Yeterlik Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi :
2 – İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Hirfanlı HES’te iki
Ünite (Ünite 2 ve Ünite 4) ile Kapulukaya HES’te bir Ünite (Ünite 2) olmak üzere
toplamda 3 adet Üniteye ait türbin çarkı, ayar kanatları ve sabit kanatlarda
bulunan kavitasyon sonucu hasar görmüş yüzeylerin taşlama, kaynak ve form
verme işlemlerinin hizmet alımı ile yapılması işidir.
b) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Hirfanlı HES
Kaman/Kırşehir ve kapulukaya HES Kırıkkale
c) Süresi : 60 iş günü
3 – İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin
a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES Kaman/KIRŞEHİR
b) Tarihi ve Saati : 28.08.2019 – 14:00
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 2. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 3. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 4. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 6. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 7. 1. 5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 8. 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  a) İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif bedelinin %30 dan az olmamak üzere iş deneyim belgesi sunmak zorundadır.
 9. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 10. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 11. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 12. 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Hirfanlı HES İşletme Müdürlüğü (Döküman Bedeli VakıfBankası TR 68 0001 5001 5800 7301 2245 11Nolu Hesaba Yatırılması Gerekmektedir) adresinden satın alınabilir.
 13. 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur
 14. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Hirfanlı HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 15. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 16. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 17. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 18. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 19. Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (B.No: 193)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.