Kırşehir Kaman Savcılı Büyükoba Göleti Kapalı Sulama Tesisi İlave Hat Yapım İşi

Kırşehir Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

29.01.2020
571
A+
A-

Kırşehir Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Kırşehir Kaman Savcılı Büyükoba Göleti Kapalı Sulama Tesis iİlave Hat Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/35227
1 – İdarenin
a) Adı : KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KERVANSARAY MAH. ŞEHİT FEDAKAR YİĞİT CAD. NO:1
40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve Faks Numarası : 0386 213 10 16 – 0386 213 50 98
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 – İhale Konusu Yapım İşinin
a) Adı : Kırşehir Kaman Savcılı Büyükoba Göleti Kapalı Sulama Tesisi İlave Hat
Yapım İşi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1500 m3 kazı yapılması,1200 m3 hendek dolgusu yapılması,8 adet
ultrasonik su sayacı,
1000 m PE100 boruların döşenmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/Teslim Edileceği Yer : Kırşehir Kaman S. Büyükoba Köyü
ç) Süresi/Teslim Tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak
işe başlanacaktır.
3 – İhalenin
a) İhale (Son Teklif Verme) Tarih ve Saati : 06.02.2020 – 09:30
b) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri
(E-Tekliflerin Açılacağı Adres) : Kırşehir il Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 2. 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
 3. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 4. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. 1. 2. 2. Tüzelkişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bubilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya buhususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 6. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 7. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 8. 1. 5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 9. 1. 6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 10. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 11. 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 12. 3. 1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 13. 4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
 14. 4. 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  A) ALT YAPI İŞLERİ : IV GRUP : İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ veya IX. GRUP: SU YAPILARI
 15. 4. 2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İnşaat veya Ziraat Mühendisliği
 16. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 17. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 18. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 19. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 20. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhalesonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 21. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 22. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 23. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 24. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
 25. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 26. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınırdeğerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. (B.NO: 11)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  ÇED Sürecine Halkın Katılımı
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.