ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

27.11.2019
407
A+
A-

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN 12 AY SÜRELİ (YAKIT HARİÇ) ÖZEL TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/599900
1 – İdarenin
a) Adresi : KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ CADDESİ
No: 100-102, 40200-MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0386 262 11 66 – 0386 262 11 67
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@aile.gov.tr
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 – İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 ADET BİNEK ARAÇ, 4 ADET PİC-UP, 1 ADET 17+1 MİNİBÜS,
3 ADET 16+1 MİNİBÜS, 1 ADET 14+1 MİNİBÜS VE 1 ADET
12+1 MİNİBÜS TOPLAMDA 11 ADET 12 AY SÜRELİ ÖZEL
TAŞIT KİRALAMA HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer : KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL
MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SOSYAL
HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, KAMAN SOSYAL HİZMET
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ, MUCUR
HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK
DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, ENGELSİZ YAŞAM BAKIM
REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜ-
ĞÜ İLE FATMA BACI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ-
NÜN TAŞIT GÖREV EMRİ İLE GÖREVLENDİRDİĞİ YERLER
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3 – İhalenin
a) Yapılacağı Yer : KIRŞEHİR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜ-
DÜRLÜĞÜ – KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ
CADDESİ NO:100-102 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR
b) Tarihi ve Saati : 19.12.2019 – 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 2. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 3. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 4. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 6. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 7. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 8. 1. 5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 9. 1. 6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
 10. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 11. 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 12. 3. 1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
 13. 4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 14. 4. 1.
  Kamuda veya özel sektörde yapılan araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
 15. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 16. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 17. İhale dokümanının görülmesi:
 18. 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 19. 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 20. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ CADDESİ NO:100-102 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 21. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 22. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 23. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 24. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 25. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 26. Diğer hususlar:
  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
  İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
  Çocuk Destek Merkezi – Kırşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi-Kırşehir Engelsiz Yaşam Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Kırşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Çocuk Evleri Sitesi-Fatma Bacı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Huzurevi Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Sosyal Hizmet Merkezi-Kaman Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Huzurevi Müdürlüğü- Hayrettin Ekim Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
  Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları (B.No.: 315)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.