2020 Yılı Kömür Da­ğı­tım İşi

Kırşehir Kaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

26.08.2020
722
A+
A-

Kırşehir Kaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Nakil Hizmeti Alınacaktır

2020 Yılı Kömür Da­ğı­tım İşi hiz­met alımı 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­lecek olup, tek­lif­ler sa­de­ce elekt­ro­nik or­tam­da EKAP üze­rin­den alı­na­cak­tır. İha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır:
İKN : 2020/436565

1-İda­re­nin
a) Adı : KIR­ŞEHİR KAMAN SOS­YAL YAR­DIM­LAŞ­MA VE DA­YA­NIŞ­MA VAKFI
b) Ad­re­si : Gaf­far Mah. Ata­türk Cad. Hü­kü­met Ko­na­ğı Kat:1 KAMAN/KIR­ŞEHİR
c) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı : 0386 712 66 11 – 0386 712 65 21
ç) İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği ve e-im­za kul­la­nı­la­rak
in­di­ri­le­bi­le­ce­ği in­ter­net say­fa­sı : https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/​
2-İhale ko­nu­su hiz­met alı­mın
a) Adı : 2020 Yılı Kömür Da­ğı­tım İşi
b) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı : 1485 Ton
Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye EKAP’ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de bu­lu­nan idari
şart­na­me­den ula­şı­la­bi­lir.
c) Ya­pı­la­ca­ğı/tes­lim edi­le­ce­ği yer : Kaman Mer­kez Köy ve Ka­sa­ba­lar­da bu­lu­nan İhti­yaç sa­hi­bi va­tan­daşlara­
ad­re­se tes­lim da­ğı­tı­mı ya­pı­la­cak­tır.
ç) Sü­re­si/tes­lim ta­ri­hi : İşe baş­la­ma ta­ri­hin­den iti­ba­ren 90(Dok­san) gün­dür
d) İşe baş­la­ma ta­ri­hi : Söz­leş­me­nin im­za­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren 90 gün için­de işe baş­la­na­cak­tır.
3-İha­le­nin
a) İhale (son tek­lif verme) tarih ve saati : 10.09.2020 – 10:00
b) İhale ko­mis­yo­nu­nun top­lan­tı yeri
(e-tek­lif­le­rin açı­la­ca­ğı adres) : Kaman Kay­ma­kam­lı­ğı Top­lan­tı Sa­lo­nu

 1. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:
  4.1. İstek­li­le­rin iha­le­ye ka­tı­la­bil­me­le­ri için aşa­ğı­da sa­yı­lan bel­ge­ler ve ye­ter­lik kri­ter­le­ri ile fiyat dışı un­sur­la­ra iliş­kin bil­gi­le­ri e-tek­lif­le­ri kap­sa­mın­da beyan et­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.
  4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren imza be­yan­na­me­si veya imza sir­kü­le­ri­ne iliş­kin bil­gi­le­ri;
  4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si bil­gi­le­ri,
  4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ğin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­ti­min­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri­ne iliş­kin bil­gi­ler,
  4.1.3.Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu.
  4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat bil­gi­le­ri.
  4.1.5. İhale ko­nu­su alı­mın ta­ma­mı veya bir kısmı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz.
  4.1.6. Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi­ni gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel ki­şi­li­ğin ya­rı­sın­dan fazla his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği veya ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir veya noter ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren bel­ge­ye iliş­kin bil­gi­ler,
  4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
  İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
  4.3. Mes­le­ki ve tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
  4.3.1. İş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­le­re iliş­kin bil­gi­ler:
  Son beş yıl için­de bedel içe­ren bir söz­leş­me kap­sa­mın­da kabul iş­lem­le­ri ta­mam­la­nan ve tek­lif edi­len be­de­lin % 40 ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere, ihale ko­nu­su iş veya ben­zer iş­le­re iliş­kin iş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler veya tek­no­lo­jik ürün de­ne­yim bel­ge­si.
  4.3.2. Ma­ki­ne, teç­hi­zat ve diğer ekip­ma­na iliş­kin bel­ge­le­re ait bil­gi­ler ve ka­pa­si­te ra­po­ru­na ait bil­gi­ler:
  En az 2 adet kam­yon ve 2 adet kam­yo­net ve ben­ze­ri ara­cın, ruh­sat veya ruh­sat fo­to­ko­pi­le­ri ile be­lir­le­mek, eğer araç­lar ki­ra­lık ise işin sü­re­si bo­yun­ca ki­ra­lan­dı­ğı­nı gös­te­rir noter tas­dik­li kira söz­leş­me­si
  4.4. Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler:
  4.4.1.
  Kö­mü­rün ad­re­se tes­lim tes­li­ma­tı (Ha­ma­li­ye dahil)
 2. Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir.
 3. İha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir.
 4. İhale do­kü­ma­nı EKAP üze­rin­den be­del­siz ola­rak gö­rü­le­bi­lir. Ancak, iha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın, e-im­za kul­la­na­rak EKAP üze­rin­den ihale do­kü­ma­nı­nı in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.
 5. Tek­lif­ler, EKAP üze­rin­den elekt­ro­nik or­tam­da ha­zır­lan­dık­tan sonra, e-im­za ile im­za­la­na­rak, tek­li­fe iliş­kin e-anah­tar ile bir­lik­te ihale tarih ve sa­ati­ne kadar EKAP üze­rin­den gön­de­ri­le­cek­tir.
  9.İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, her bir iş ka­le­mi­nin mik­ta­rı ile bu iş ka­lem­le­ri için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den tek­lif birim fiyat şek­lin­de ve­ri­le­cek­tir. İhale so­nu­cun­da, üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­li ile birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.
  10.Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir.
  11.İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
  12.Bu iha­le­de elekt­ro­nik ek­silt­me ya­pıl­ma­ya­cak­tır.
  13.Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 30 (Otuz) tak­vim gü­nü­dür.
  14.​Konsor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez.
  15.Diğer hu­sus­lar:
  İha­le­de Uy­gu­la­na­cak Sınır Değer Kat­sa­yı­sı (R) : Diğer Hiz­met­ler/0,80
  Aşırı düşük tek­lif de­ğer­len­dir­me yön­te­mi: İhale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır. (B.No: 179)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  2019 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.