Kırşehir Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Kaman 60. Yıl İlköğretim Okulu Halı Saha Bakım Onarım İşi

26.02.2020
638
A+
A-

Kaman 60. Yıl İlköğretim Okulu Halı Saha Bakım Onarım İşi

           Kaman 60.Yıl İlköğretim Okulu Halı Saha Bakım Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

            İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                          : 2020/102257

1          –           İdarenin

            a)         Adı                               : KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT

                                                             MÜDÜRLÜĞÜ

            b)         Adresi               : KERVANSARAY MAH. ŞEHİT FEDAKÂR YİĞİT CAD. NO: 1

                                                             40200 KIRŞEHİR, MERKEZ / KIRŞEHİR

            c)         Telefon ve Faks Numarası         : 0386 213 10 16 – 0386 213 50 98

            ç)         İhale Dokümanının Görülebileceği ve E-İmza

                        Kullanılarak İndirilebileceği İnternet Sayfası        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2          –           İhale Konusu Yapım İşinin

            a)         Adı                               : Kaman 60 Yıl İlköğretim Okulu Halı Saha Bakım Onarım İşi

            b)         Niteliği, Türü ve Miktarı  : 1 Adet Halı Saha Bakım Onarım İşi

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                             şartnameden ulaşılabilir.

            c)         Yapılacağı/Teslim Edileceği Yer  : Kaman

            ç)         Süresi / Teslim Tarihi     : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

            d)         İşe Başlama Tarihi        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi

                                                             yapılarak işe başlanacaktır.

3          –           İhalenin

            a)         İhale (Son Teklif Verme) Tarih ve Saati  : 11.03.2020 – 09:00

            b)         İhale Komisyonunun Toplantı Yeri (e-Tekliflerin Açılacağı Adres) :           Kırşehir İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

4.         İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

4.         1.         İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.         1.         2.         Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.         1.         2.         1.         Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.         1.         2.         2.         Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.         1.         3.         Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.         1.         4.         Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.         1.         5.         İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.         1.         6.         Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavirya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.         2.         Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.         3.         Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.         3.         1.         İş deneyim belgeleri:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kırşehir İli Kaman İlçesi 4-5 Hekimli Tsm + Asm + 112 Acil Sağlık Binası Yapım İşi

            Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.         4.         Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.         4.         1.         Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

            11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı yapı işlerinde Benzer iş grupları tebliğindeki B/III grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.         4.         2.         Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

            İnşaat Mühendisi

5.         Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.         İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.         İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.         Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.         İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10.       Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.       İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.       Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

14.       Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.       Diğer hususlar:

            İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

            Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38.inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Halı Saha ve Spor Tesisi yapılması kaydıyla, 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesi

(B.No: 30)

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.